Klasik Düşünce Okulu Nedir?

Klasik Düşünce Okulu (KDO), İslam düşüncesinin kurucu eserlerinin Türkçe işlendiği bir yazı okuludur. Günümüz Türk düşüncesinde temel eserlerimizin bir kaynak olarak kullanılması, böylece söz konusu kütüphanenin yeniden dolaşıma girmesi ve gerçek anlamda klasikleşmesi öncelikli hedefimizdir. Eserler yalnız dönemlerinde tebellür etmiş etkili eserler oldukları için klasikleşmezler. Bir kitap ancak bir okur-yazar sınıfında işlenerek klasik olabilir. Dolayısıyla klasik, bir sınıfa; sınıf, klasiklere muhtaçtır. İşte kurumumuz İslam düşüncesi klasiklerinin bugünün Türkiye'sindeki sınıfı ve giderek düşünce okulu olmak için yola çıkmıştır. Okullaşmadan gelenek oluşturmak, bir geleneğin takipçisi olmak mümkün değildir. Kendi skolastiğimizi kurabilmemiz için klasiklerimiz etrafında oluşacak düşünce okullarına ihtiyaç vardır. Bu düşünce okullarından okur-yazarlar yetişmeli ve kültür dünyamıza yön vermelidirler. Bu yüzden Klasik Düşünce Okulu "okur hoca"-"yazar talebe" şiarıyla hareket eder. Okulumuzdaki derslerde işlenen eserleri hocalarımız yazarlara bir sonraki yazıları için malzeme takdimi şeklinde okutmaktadırlar. Öğrencilerimiz de eserleri yazar okuması ile okur; dersleri yazar dikkati ile takip ederler.

Düşünce geleneğimizin klasikleşmiş eserleri, yalnız kendi dönemlerine hitap eden risaleler, kitaplar değilse, fikriyatımıza kaynaklık edecek kütüphane bu eserlerden oluşmalıdır. Bu yüzden kurumumuz bütün dikkatini kendi klasiklerimize vererek, belli bir müfredat dahilinde yalnızca İslam düşüncesinin kurucu eserlerini işlemekte, düşünme okuma ve yazma faaliyetlerini bu çevrede devam ettirmektedir. KDO'nun bu tavrı hem geleneğimize tamamen kayıtsız kalan tutumdan hem de eserlerimizi nostaljik unsurlar olarak gören perspektiften ve klasiklerimizi dönüştürerek güncellemeye matuf bakış açısından uzaktır. Kurumumuz klasik düşüncenin talebesi olma iddiasındadır.

Klasik Düşünce Okulu'nda İslam düşüncesinin kurucu eserleri Türkçe okutulmaktadır. Çünkü düşünmek okumaya tekaddüm eder. Okumak düşünüpduran insanın bir eylemidir. Düşünmenin dili düşüncenin ve ürün olarak yazının keyfiyetini de belirler. Türkçe düşünüyoruz. Fıkıh usûlüne, tasavvufa, kelâma, felsefeye ulaşmak için kalkacağımız yer yine Türkçe. İslamî ilimlerin ıstılahlarına ehil hocalar rehberliğinde vardığımızda, Türkçemiz kendini bulacak, fikrimiz doğrulacak. Çünkü yazmak için yapılan bir okuma sonrası ne okur eski okurdur ne de zihindeki dil eski dil. Aynı şekilde yazılacak yazının muhtevası ve dili de yazarı dönüştürür. Okuru yükselten okuma-yazma işte budur. Uzman hocaların takdimi şeklinde yapılan okuma sayesinde öğrenci eserle başbaşa kaldığında ortaya çıkabilecek güçlüklerle de karşılaşmayacaktır. Dersi kaynak dile ve meselelere hakim hocalarımızın Arapça'dan Türkçe'ye tercümelerle işlemelerinden sonra öğrencinin zihin dünyası Türkçe'den daha yüksek bir Türkçe'ye doğru yol alacak giderek kendi düşüncemizle aramızdaki engelin bir yabancı dil değil bugünün Türkçe'si olduğunun farkına varılacaktır. Dolayısıyla KDO klasiklerimizle aramızdaki dil engelini kaldırmakla kalmayıp öğrencisini klasik düşüncemize bağlayacak bir dil de oluşturmayı hedeflemektedir.

Bu amaç ve hedefleri gerçekleştirmek için, bir grup akademisyen tarafından 2015 yılı içerisinde temelleri atılan Klasik Düşünce Okulu, Şubat 2016'da başladığı faaliyetlerine 26 Mayıs 2016 tarihinden itibaren "Klasik Düşünce Okulu Derneği" çatısı altında devam etmektedir.