Kitâbu Usûli'd-dîn, (Murat Kaş)

Abdülkāhir el-Bağdâdî (ö. 429/1038)’nin eseri Uśûlü’d-dîn, Sünnî kelâmının Eş‘arî koluna ait literatür içinde Bâkıllânî ve İbn Fûrek’in teliflerinden sonra önem taşıyan bir eserdir. On beş ana konunun 225 mesele halinde işlendiği kitabın planı ve üslûbu eserin ders kitabı amacıyla kaleme alındığını düşündürmektedir. Bu arada yer yer fıkıh ve fıkıh usulü meselelerine temas edilmesi esere ayrı bir değer kazandırmıştır.

Detaylı Bilgi

et-Ta'arruf,(Ercan Alkan)

el-Kelâbâzî’nin (380/990) kaleme aldığı ve sufilerin itikat ve ibadet konularında Ehl-i sünnetin âlimleriyle ittifak ettiği iddiasını savunan bir eserdir.

Detaylı Bilgi

et-Ta'arruf,(Hacı Bayram Başer)

el-Kelâbâzî’nin (380/990) kaleme aldığı ve sufilerin itikat ve ibadet konularında Ehl-i sünnetin âlimleriyle ittifak ettiği iddiasını savunan bir eserdir.

Detaylı Bilgi

et-Ta'arruf,(Ekrem Demirli)

el-Kelâbâzî’nin (380/990) kaleme aldığı ve sufilerin itikat ve ibadet konularında Ehl-i sünnetin âlimleriyle ittifak ettiği iddiasını savunan bir eserdir.

Detaylı Bilgi

el-Lüma', (Ekrem Demirli)

Sünni tasavvuf anlayışının en önemli temsilcilerinden Ebu Nasr Serrâc et-Tûsî’nin (ö. 378/988) tasavvufu bir din ilmi olarak savunduğu ve tasavvuf konularının sistematik bir biçimde ele alınarak tartışıldığı ilk eserdir.

Detaylı Bilgi

El-Akl/Muhasibi, (Ekrem Demirli)

el-Akl ve Fehmü’l-Kur’ân

Hâris Muhâsibî’nin (ö. 243/857) akıl kavramı ve Kur’ân’ın anlaşılması konularına odaklanan, selef ulemasınca oluşturulan ekollerin başarısı için akıl ve rasyonel düşüncenin nasıl kullanılacağını, Kur’ân ve Sünnet’in bu konudaki yönlendirici rolünü irdeleyip izah eden iki ayrı eseridir.

Detaylı Bilgi

el-Cüveynî, Kitabu'l-İrşâd

el-Cüveyni'nin el-İrşad isimli eseri ile ilgili seminerler Yaz Dönemi'nden başlamış ve Güz Dönemi'nde de devam etmiştir. Yaz döneminde 6 seminer yapılmış, güz döneminde devam eden 2 seminerle de son ermiştir.

Detaylı Bilgi

Abdülkâhir el-Bağdâdî, Kitâbu Usûli'd-dîn

Abdülkāhir el-Bağdâdî (ö. 429/1038)’nin eseri Uśûlü’d-dîn, Sünnî kelâmının Eş‘arî koluna ait literatür içinde Bâkıllânî ve İbn Fûrek’in teliflerinden sonra önem taşıyan bir eserdir. On beş ana konunun 225 mesele halinde işlendiği kitabın planı ve üslûbu eserin ders kitabı amacıyla kaleme alındığını düşündürmektedir. Bu arada yer yer fıkıh ve fıkıh usulü meselelerine temas edilmesi esere ayrı bir değer kazandırmıştır.

Detaylı Bilgi

el-Kelâbâzî, et-Ta'arruf

el-Kelâbâzî’nin (380/990) kaleme aldığı ve sufilerin itikat ve ibadet konularında Ehl-i sünnetin âlimleriyle ittifak ettiği iddiasını savunan bir eserdir.

Detaylı Bilgi

el-Kâtibî, eş-Şemsiyye

Ebherî’nin İsâgûcî’siyle birlikte aynı yüzyılda kaleme alınmış başka bir metin Kâtibî’nin eş- Şemsiyye adlı eseridir. Bu eser de tıpkı İsâgûcî gibi üzerine birçok şerh yazılmış ve uzun müddet medreselerde ders kitabı olarak okutulmuştur. Bununla birlikte eş-Şemsiyye’nin konuları itibariyle İsâgûcî’den daha zor ve yoğun bir metin olduğu söylenebilir. Zira eş- Şemsiyye İsâgûcî’de yer almayan kavramlar arası ilişkiler (niseb-i erbaa), kipli mantık, önermelerin konu ve yüklemlerinin zihni ve harici varlıklar olup olmadığı gibi daha formel konuları barındırmaktadır. Bu nedenle eş-Şemsiyye, İbn Sînâ mantığının Fahreddin Râzî ve Nasîrûddîn Tûsî gibi şarihlerin elinde dönüşmüş halini temsil eden ve Osmanlı dönemi de olmak üzere sonraki mantıkçıları etkileyen bir metindir.

Detaylı Bilgi

Klasik İslam Literatürü

Klasik İslam Literatürü seminerinde İslam'ın Hicaz Bölgesinden Doğu Akdeniz coğrafyasına geçiş sürecindeki tarihi, siyasi, sosyal hadiseler ayrıca hadis, tefsir, Arap dili alanlarındaki erken dönem literatürü üzerinde durulmaktadır.

Klasik İslam Literatürü semineri 6 haftalık seminer dizisi olarak Prof. Dr. Ahmet Suphi Furat, Prof. Dr. Ahmet Yücel, Doç. Dr. Ahmet Hamdi Furat ve Yrd. Doç. Dr. Muhammet Coşkun tarafından verilmiştir. 

Detaylı Bilgi

El-Akl

el-Akl ve Fehmü’l-Kur’ân

Hâris Muhâsibî’nin (ö. 243/857) akıl kavramı ve Kur’ân’ın anlaşılması konularına odaklanan, selef ulemasınca oluşturulan ekollerin başarısı için akıl ve rasyonel düşüncenin nasıl kullanılacağını, Kur’ân ve Sünnet’in bu konudaki yönlendirici rolünü irdeleyip izah eden iki ayrı eseridir.

Detaylı Bilgi

el-Cassâs, el-Fusûl fi’l-usûl

Ebû Bekir el-Cassâs’ın (ö. 370/981) fukahâ yöntemine göre telif ettiği fıkıh usulü eseridir. En eski usul kitaplarından biri olan bu eser müellifin “Ahkâmu’l-Kur’ân” adlı tefsirine mukaddime olarak kaleme almıştır.

Detaylı Bilgi

el-Ebherî, İsâgûcî fi'l-Mantık

İslam düşüncesinin “altın çağı” olarak nitelenen dönemde, 13. yüzyılda, dönemin en etkili mantıkçılarından Ebherî’nin kaleme aldığı İsâgûcî, İbn Sînâ mantığının tedrisata uygun biçimde özetlenmiş konularını ihtiva etmektedir. Şerhleriyle birlikte Osmanlı medreselerinde asırlarca okutulmuş olan eser Osmanlı mantıkçıları arasında yeni tartışmalara ilham vermiş, böylece özelde mantıkla ilgili genelde İslam düşüncesinin metot sorunlarıyla ilgili belirleyici bir etkiye sahip olmuştur. Dolayısıyla Ebherî’nin İsâgûcî’si 13. Yüzyıl sonrası İslam düşüncesinde bilgi ve yöntem tartışmalarının temel referans metinlerindne birisi olmuştur.

Detaylı Bilgi

el-Cüveynî, Kitabu'l-İrşâd

el-İrşâd fî Usûli’d-Dîn, İmâmü’l-Haremeyn el-Cüveynî (ö. 478/1085)

İslâm coğrafyasında fikrî ve mezhebî dalgalanmaların görüldüğü V. (XI.) yüzyılın ürünü olan eserin özelliği Ehl-i sünnet akaidini Eş‘ariyye ekolüne göre ortaya koymuş olmasıdır. Esas itibariyle eser, Bâkıllânî tarafından önemli ölçüde sistemleştirilen Eş‘arî kelâmını daha derli toplu hale getirmiş, bid‘at fırkalarının görüşlerini daha güçlü delillerle çürütmeye çalışmıştır. Müteahhir kelâmcılar tarafından temel kaynaklardan biri olarak kullanılan el-İrşâd, kelâm ilmi içerisindeki müstesna konumunu günümüze değin sürdürmüştür.

Detaylı Bilgi

es-Serrâc, el-Lüma‘

Sünni tasavvuf anlayışının en önemli temsilcilerinden Ebu Nasr Serrâc et-Tûsî’nin (ö. 378/988) tasavvufu bir din ilmi olarak savunduğu ve tasavvuf konularının sistematik bir biçimde ele alınarak tartışıldığı ilk eserdir.

 

 

Detaylı Bilgi