et-Ta'arruf,(Ercan Alkan)

el-Kelâbâzî’nin (380/990) kaleme aldığı ve sufilerin itikat ve ibadet konularında Ehl-i sünnetin âlimleriyle ittifak ettiği iddiasını savunan bir eserdir.

Detaylı Bilgi

et-Ta'arruf,(Hacı Bayram Başer)

el-Kelâbâzî’nin (380/990) kaleme aldığı ve sufilerin itikat ve ibadet konularında Ehl-i sünnetin âlimleriyle ittifak ettiği iddiasını savunan bir eserdir.

Detaylı Bilgi

et-Ta'arruf,(Ekrem Demirli)

el-Kelâbâzî’nin (380/990) kaleme aldığı ve sufilerin itikat ve ibadet konularında Ehl-i sünnetin âlimleriyle ittifak ettiği iddiasını savunan bir eserdir.

Detaylı Bilgi

el-Lüma', (Ekrem Demirli)

Sünni tasavvuf anlayışının en önemli temsilcilerinden Ebu Nasr Serrâc et-Tûsî’nin (ö. 378/988) tasavvufu bir din ilmi olarak savunduğu ve tasavvuf konularının sistematik bir biçimde ele alınarak tartışıldığı ilk eserdir.

Detaylı Bilgi

El-Akl/Muhasibi, (Ekrem Demirli)

el-Akl ve Fehmü’l-Kur’ân

Hâris Muhâsibî’nin (ö. 243/857) akıl kavramı ve Kur’ân’ın anlaşılması konularına odaklanan, selef ulemasınca oluşturulan ekollerin başarısı için akıl ve rasyonel düşüncenin nasıl kullanılacağını, Kur’ân ve Sünnet’in bu konudaki yönlendirici rolünü irdeleyip izah eden iki ayrı eseridir.

Detaylı Bilgi