Klasik Düşünce Okulu II. Öğrenci Sempozyumu, 27 Nisan 2019 Cumartesi günü Üsküdar İskenderbaba Tekkesi’nde düzenlendi. Yirmi bir tebliğin sunulduğu sempozyuma Türkiye’nin çeşitli yerlerinden akademisyen ve öğrenciler katıldı.

Beş oturum şeklinde gerçekleştirilen sempozyumun Prof. Dr. Ekrem Demirli başkanlığındaki birinci oturumunda ilk sunum Muhammed Selahaddin Tuna tarafından gerçekleştirildi. Tuna, İbn Sina’nın muallak adam düşünce deneyinin neyi temellendirdiği üzerinde yapılan tartışmalar üzerinden tebliğini sundu. İkinci sunumda Sümeyra Yılmaz, Aristoteles’in  evrenin sonluluğunun karşısında zamanın sonsuzluğunu nasıl açıladığını mekan, zaman ve sonsuzluk kavramları etrafından ele aldı. Üçüncü konuşmacı Hatice Kübra Yörük, İbn Sina’ya birtakım ifadelerinden hareketle “başka” şeyler söyletme temayüllerinin doğru olmadığını belirtti. Birinci oturumun son konuşmasında Adem İpekyüz, Farabi’nin Kitabu’l-hurûf’unu merkeze alarak literatürde yer alan Fârâbî’nin nübüvvet teorisi anlatısına eleştirel bir bakış getirdi.   

Dr. Öğr. Üyesi Ercan Alkan başkanlığındaki ikinci oturumda ilk sunum Hanife Beyza Keskin tarafından yapıldı. Keskin, tasavvufun dönemlendirilmesiyle ilgili tartışmaları klasik ve modern yaklaşımlar açısından değerlendirdi. İkinci konuşmacı Merdan Hanyyev, İbn Arabi’de insan-ı kamil kavramını ele aldı. Üçüncü sunumda Feyza Ketenci, logos/kelime nazariyelerinden bahsederek Gazzâlî’nin Mişkâtü’l-envar’ında böyle bir teoriden bahsedilebilme imkanı tartıştı. Son konuşmacı Jobayer al-Mahmud ise “fuad” kavramını semantik açıdan ele alarak kalp, sadr ve lübb gibi kavramlarla ilişkisini anlattı.

Prof. Dr. Hasan Hacak başkanlığından gerçekleşen üçüncü oturumda Furkan Ramazan Öge Maturidi’nin nübüvvetin gerekliliği konusundaki yaklaşımını ve bunlara getirilen eleştirileri ele aldı. Devam eden oturumda Bilal Özçelik, hüsün-kubuh problemi ekseninde Mu’tezile’nin nübübvvetin gerekliliği konusundaki tutumunu muhalifleriyle karşılaştırmak suretiyle aktardı. Üçüncü sunum Merve Akbaş tarafından gerçekleştirildi. Akbaş, Muhâsibî’den hareketle tümel ahlaki önermelerden tikel önermelerin nasıl çıkarılacağı problemine değindi. Üçüncü oturumun son konuşmasında Merve Gizem Paykal, Mu’tezile’nin beş temel ilkesinin gelişim sürecini sosyo-politik nedenler çerçevesinde ele aldı.

M. Halit Çelikyön başkanlığındaki dördüncü oturumda Betül Birteksöz, din-felsefe ilişkisini Fütûhât-ı Mekkiyye’nin “Kimya-yı Saadet” bölümünden hareketle ele aldı. İkinci konuşmacı Feyzanur Yaya, nedensellik tartışmalarını Tehâfütü’l-felâsife bağlamında ele aldı. Üçüncü konuşmada Beyza Karaçimen, Gazzâlî’nin İhvan-ı Safa eleştirisini dinleyicilere aktardı. Dördüncü konuşmada Muhammed Ali Aydın, kelam problemlerine zemin hazırlayan ilk tartışmaları ele almak suretiyle kelam ilminin teşekkül sürecine ışık tutmaya çalıştı. Son konuşmacı Sümeyye Karlı, Fârâbî’nin düşüncesinde din-felsefe ilişkisini ele aldı.

Doç. Dr. Semih Ceyhan başkanlığındaki son oturumda Muhammet Maşuk Aktaş, Fahreddin er-Râzî’nin bilginin tanımı konusundaki tumunu ve bu tutuma getirilen eleştirileri ele aldı. İkinci konuşmacı Muhammed Bahar, İmam Şâfiî’de kıyasın nasıl anlaşılması gerektiğini er-Risâle’den hareketle dinleyicilere aktardı. Üçüncü sunum Beyza Yıldız tarafından yapıldı. Yıldız din-felsefe ilişkisini Hayy b. Yekzan’daki anlatıyı merkeze almak suretiyle ele aldı. Son konuşmada Osman Baykal, tasavvufun marifetullaha ulaştıran bir yöntem olarak ahlakı nasıl konumlandırdıklarını anlattı.

Sempozyum değerlendirme konuşmalarıyla sona erdi.