Web sayfamızın sağ üst bölümünden "Kayıt" bağlantısını kullanarak üye olabilirisiniz. Aynı zamanda web sayfamızın en altında yer alan "Bağlantılar" kısmındaki "Başvuru Formu" seçeneğine tıklayıp bilgileri girerek üye olabilirsiniz. Üye olurken geçerli bir mail adresi girdiğinizden emin olunuz. 

Klasik Düşünce Okulu'ndan iki şekilde istifade edilebilir:

  1. Öğrenci: Öğrenci alımları her sene Klasik Düşünce Okulu Derneği yönetim kurulunun kararlaştırdığı bir tarihte, online başvuru ve mülakat yoluyla yapılır. Klasik Düşünce Okulu'ndaki seminerlere bizzat katılabilmek için başvuru sahibinin İstanbul'da bir üniversitede örgün öğretim çerçevesinde öğrenim görüyor olması asgari şarttır. Lisans veya lisansüstü ayrımı yoktur. Seminerlere devamlılık ve yazı atölyelerine katılım zorunludur. Misafir dinleyici kabul edilmemektedir. 
  2. İzleyici: Web sitemize üye olarak seminer arşivine erişebilirsiniz. Üyelik ücretsizdir. Üye olurken geçerli bir mail adresi girdiğinizden emin olunuz. Seminerleri hangi sırayla takip edeceğinize dair bir şema aşağıdaki soruda belirtilmiştir. 

KLASİK DÜŞÜNCE OKULU SEMİNER REHBERİ

Son Güncelleme: 15.09.2019

Seminerlerimizi web sitemizden seyretmek isteyen kullanıcılarımız, herhangi bir dönem ve hoca ayrımı yapmadan aşağıdaki şemayı takip edebilirler. Yeni seminerler eklendikçe şema güncellenecektir. Öğrenci sempozyumları, çalıştaylar, yazı atölyeleri, Anadolu programları ya da akademisyenler kampına ilişkin videolar herhangi bir seviye farkı gözetilmeksizin takip edilebilir. 

Web sitemize henüz yüklenmemiş ders videolarını Youtube kanalımızda bulabilirsiniz.

https://www.youtube.com/channel/UCt-xtVPh3ihfbZew1NfyLTA?view_as=subscriber

 

BAŞLANGIÇ SEVİYESİ

Usul: er-Risâle (Şâfiî)

Kelam: Risâle fi’l-kader (Hasan-ı Basrî), el-Fıkhu’l-ekber (Ebû Hanife), Usûl-i Hamse (Kâdî), İstihsânü’l-havz (Eş‘arî), el-İbâne (Eş‘arî)

Tasavvuf: el-Akl (Muhâsibî), Beyânü’l-fark (Hakîm et-Tirmizî), et-Ta‘arruf (Kelâbâzî)

Felsefe ve Genel Bilim: Îsâgûcî (Ebherî), İhsâü’l-ulûm (Fârâbî), Genel Felsefe, Keşfü’z-zünûn (Kâtip Çelebi), Mukaddime (İbn Haldûn), İlimler Tasnifi Problemi

 

ORTA SEVİYE

Usul: el-Fusûl fi’l-usûl (Cessâs)

Kelam: el-İrşâd (Cüveynî), Usûli’d-dîn (el-Bağdâdî), el-Bidâye (es-Sâbûnî)

Tasavvuf: Resâil-i Cüneyd (Cüneyd-i Bağdâdî), el-Mekâsib (Muhâsibî), Fehmü’l-Kur’ân (Muhâsibî), el-Lüma‘ (Serrâc), Kûtü'l-kulûb (Ebû Tâlib el-Mekkî)

Felsefe: Politeia (Platon), Phaidros (Platon), el-İşârât: Mantık (İbn Sînâ), Siyâsetü’l-medeniyye (Fârâbî), Tahsîlu's-sa'ade (Fârâbî), Hayy b. Yakzân (İbn Tufeyl), el-Burhan (İbn Sînâ), Tehzîbü'l-ahlâk (İbn Miskeyevh), ez-Zerî'a (Râgıb el-İsfâhânî)

 

İLERİ SEVİYE

Usul: el-Mustasfâ (Gazzâlî)

Kelam: Kitâbü’t-tevhîd (Mâtürîdî), el-İktisâd (Gazzâlî), el-Muhassal (Fahreddin er-Râzî)

Tasavvuf: Hatmü’l-evliyâ (Hakîm et-Tirmizî), Keşfü’l-mahcûb (Hucvîrî), el-Munkiz (Gazzâlî), Mişkâtü'l-envâr (Gazzâlî), Miftâhu'l-gayb (Sadreddin Konevî)

Felsefe: Metafizik (Aristoteles), el-Medînetü’l-fâzıla (Fârâbî), Uyûnü’l-hikme (İbn Sînâ), Makâsıdü’l-felâsife (Gazzâlî), Şemsiyye (Kâtibî), Phaidon (Platon), Peri Psykhê (Aristoteles), Kratylos (Platon), Kitâbü'n-nefs (İbn Sînâ) 

 

İleri Seviye Okuma Grupları

Şerhu'l-Usûli'l-Hamse

Usul Okumaları

İbnü'l-Heysem Okumaları

İbn Sînâ Metafiziği

Fusûsu'l-Hikem Okumaları

Fütûhât-ı Mekkiyye 

Platon Okumaları

Metafizik Okumaları (Aristoteles) 

 

Herhangi bir videoya erişemediğinizde klasikdusunceokulu@gmail.com adresine bilgilendirme maili gönderiniz. En kısa zamanda yardımcı olmaya çalışacağız.

Klasik Düşünce Okulu bünyesinde okutulan kitapları öğrenciler/izleyiciler imkan dahilinde satın alma veya fotokopi yoluyla çoğaltma şeklinde kendileri temin etmektedirler. Klasik Düşünce Okulu'nun elektronik ortamda herhangi bir metin paylaşımı yapması söz konusu olmadığı gibi kitap satış uygulaması da bulunmamaktadır.