Web sayfamızın sağ üst bölümünden "Kayıt" bağlantısını kullanarak üye olabilirisiniz. Aynı zamanda web sayfamızın en altında yer alan "Bağlantılar" kısmındaki "Başvuru Formu" seçeneğine tıklayıp bilgileri girerek üye olabilirsiniz. Üye olurken geçerli bir mail adresi girdiğinizden emin olunuz. 

Klasik Düşünce Okulu'ndan iki şekilde istifade edilebilir:

  1. Öğrenci: Öğrenci alımları her sene Klasik Düşünce Okulu Derneği yönetim kurulunun kararlaştırdığı bir tarihte, online başvuru ve mülakat yoluyla yapılır. Klasik Düşünce Okulu'ndaki seminerlere bizzat katılabilmek için başvuru sahibinin İstanbul'da bir üniversitede öğrenim görüyor olması asgari şarttır. Lisans veya lisansüstü ayrımı yoktur. Seminerlere devamlılık ve yazı atölyelerine katılım zorunludur. Misafir dinleyici kabul edilmemektedir. 
  2. İzleyici: Web sitemize üye olarak seminer arşivine erişebilirsiniz. Üyelik ücretsizdir. Üye olurken geçerli bir mail adresi girdiğinizden emin olunuz. Seminerleri hangi sırayla takip edeceğinize dair bir şema aşağıdaki soruda belirtilmiştir. 

KLASİK DÜŞÜNCE OKULU SEMİNER REHBERİ

Son Güncelleme: 25 Temmuz 2018

Seminerlerimizi web sitemizden seyretmek isteyen kullanıcılarımız, herhangi bir dönem ve hoca ayrımı yapmadan aşağıdaki şemayı takip edebilirler. Yeni seminerler eklendikçe şema güncellenecektir.

NOT: “Fütûhât-ı Mekkiyye Seminerleri”, “Usul Okumaları”, “Platon Okumaları” ve “Metafizik (Aristoteles) Seminerleri”, ileri seviye okumalara dâhildir.  

 

BAŞLANGIÇ SEVİYESİ

Usul: er-Risâle (Şâfiî)

Kelam: Risâle fi’l-kader (Hasan-ı Basrî), el-Fıkhu’l-ekber (Ebû Hanife), Usûl-i Hamse (Kâdî), İstihsânü’l-havz (Eş‘arî), el-İbâne (Eş‘arî)

Tasavvuf: el-Akl (Muhâsibî), Beyânü’l-fark (Hakîm et-Tirmizî), et-Ta‘arruf (Kelâbâzî)

Felsefe ve Genel Bilim: Îsâgûcî (Ebherî), İhsâü’l-ulûm (Fârâbî), Genel Felsefe, Keşfü’z-zünûn (Kâtip Çelebi), Mukaddime (İbn Haldûn)

 

ORTA SEVİYE

Usul: el-Fusûl fi’l-usûl (Cessâs)

Kelam: el-İrşâd (Cüveynî), Usûli’d-dîn (el-Bağdâdî), el-Bidâye (es-Sâbûnî)

Tasavvuf: el-Mekâsib (Muhâsibî), Fehmü’l-Kur’ân (Muhâsibî), el-Lüma‘ (Serrâc)

Felsefe: Politeia (Platon), Phaidros (Platon), el-İşârât: Mantık (İbn Sînâ), Siyâsetü’l-medeniyye (Fârâbî), Hayy b. Yakzân (İbn Tufeyl)

 

İLERİ SEVİYE

Usul: el-Mustasfâ (Gazzâlî)

Kelam: Kitâbü’t-tevhîd (Mâtürîdî), el-İktisâd (Gazzâlî), el-Muhassal (Fahreddin er-Râzî)

Tasavvuf: Hatmü’l-evliyâ (Hakîm et-Tirmizî), Keşfü’l-mahcûb (Hucvîrî), el-Munkiz (Gazzâlî), Mişkâtü'l-envâr (Gazzâlî), Miftâhu'l-gayb (Sadreddin Konevî)

Felsefe: Metafizik (Aristoteles), el-Medînetü’l-fâzıla (Fârâbî), Uyûnü’l-hikme (İbn Sînâ), Makâsıdü’l-felâsife (Gazzâlî), Şemsiyye (Kâtibî), Phaidon (Platon), Peri Psykhê (Aristoteles), Kratylos (Platon), Kitâbü'n-nefs (İbn Sînâ) 

 

Herhangi bir videoya erişemediğinizde klasikdusunceokulu@gmail.com adresine bilgilendirme maili gönderiniz. En kısa zamanda yardımcı olmaya çalışacağız.